เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

10/16/2551

การช่วยเหลือจากทีมที่เชี่ยวชาญกว่า


Institute of Healthcare Improvement: IHI ของอเมริกา ได้ให้ตัวอย่าง Criteria สำหรับการขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ แนะนำให้ใช้มาตรฐาน Rapid Response Team (RRT) เพื่อช่วยลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่นอก ICU และมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว โดยแทนที่จะรอให้อาการหนักมากเสียก่อน อาจจะมีความตื่นตัวที่จะประเมิน และส่งต่อโดยทันทีที่ผู้ป่วยเริ่ม unstable ไว้ดังนี้
· เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้ปวย รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย
· อัตราการเต้นของหัวใจ <40หรือ>130 ครั้งต่อนาที
· ความดัน systolic <90>mmHg ในบางรายต่ำกว่า 80 mmHg
· อัตราการหายใจ <8>28 ครั้งต่อนาที
· O2 saturation <90%>
· การเปลี่ยนแปลง ระดับความรู้สึกตัวลดลง
· ปริมาณปัสสาวะ <50> ml/hr
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยทรุดลงถึงขั้น cardiac arrest ซึ่งพบได้ว่ามีการใช้ทีมช่วยเหลือของโรงพยาบาลเช่นทีมCPR โดยการช่วยเหลือในขั้นนั้นมักจะได้ผลที่ไม่น่าพึงพอใจ ล่าช้าเกินที่จะทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตกลับมาได้อย่างปกติ

ไม่มีความคิดเห็น: