เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

11/26/2551

LAPHA...บอมอ ลาปา(แปลว่าหิวข้าว จังหมอ)L-A-P-H-A การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
     LINE: การใส่ท่อช่วยหายใจ
-Guide wire ได้ผ่านการส่งอบ Gas ก่อนใช้ทุกครั้ง
-2 % Xylocain / Lubricate มีฝาปิดมิดชิด -ก่อน 
– หลังใช้ บีบ 2 % Xylocain / Lubricate ทิ้งเล็กน้อย ทุกครั้ง
-เช็ด Blade ให้ทั่วด้วยก็อซ ชุบ Alcohol 70% ก่อนใช้งานทุกครั้ง

ASPIRATION : ให้อาหารอย่างปลอดภัย ด้วยชุดDRIP อาหาร
-ดูดเสมหะก่อนให้อาหารทุกมื้อ
-ไม่วัด cuff pressure หลังอาหารทันที ควรรอ 1 – 2 ชม.
-ให้ผู้ป่วยนอนหัวสูง 30 องศา ขณะให้อาหาร
-ให้นอนตะแคงขวา หรือ หงายขณะให้อาหาร
-หยุดให้อาหารชั่วคราว ขณะดูดเสมหะ หลังให้อาหารภายใน 2 ชม.ไม่ควรเคาะปอด / Vibration

PREVENTION : ปากและฟันสะอาด
-ให้นอนตะแคงหน้าไปด้านที่ไม่มีท่อช่วยหายใจ
-ใส่น้ำในปริมาณที่พอเหมาะและดูดน้ำออกจากปากได้ทัน
-ไม่ใส่สาย suction ลึกเกินไปหรือขยับแกว่งไป มา บนโคนลิ้น
-ทิ้งสาย ในภาชนะที่จัดไว้ทุกครั้ง หลังใช้แล้ว
-ดูดเสมหะหลังทำความสะอาดช่องปาก ทุกครั้ง
-ขณะทำความสะอาด ให้นอนหัวสูง ไม่น้อยกว่า 30 องศา
-ใช้ Sterile water ล้างปากผู้ป่วย
-อุปกรณ์ แห้ง เป็นภาชนะสะอาดก่อนนำมาใช้

: การป้องกันการติดเชื้อจากอุปกรณ์ใช้งาน

- เปลี่ยนชุดวงจรทุก7 วัน หรือเมื่อสกปรก
- น้ำใน water tap มีไม่เกิน 1/3 ของกระเปาะ
- น้ำในชุดพ่นยามีไม่เกิน 1/5 หรือก้นกระเปาะหรือเปลี่ยนเป็นแบบ MDI
-เทน้ำที่ขังในสาย ก่อนตะแคงตัวผู้ป่วยไปด้านตรงข้ามกับเครื่อง
-เตรียมชุดพ่นยา / NSS ที่ผสมเตรียมครั้งละ 1 dose เท่านั้น
-ก่อนเติมยาพ่นในกระเปาะ เช็ด Alcohol 70% รอบชุดพ่นยาและไม่สัมผัส เคาะ ขอบกระเปาะชุดพ่นยา
-เช็ด / Spray Alcohol 70% แล้วปล่อยให้แห้งเวรละ 1 ครั้ง
-ให้เทน้ำที่ค้างในกระเปาะทิ้ง ก่อนปลดเก็บในถุงสะอาดเป่าให้แห้ง DRYER และเปลี่ยนทุก 4-8 ชม

HAND HYGEINE : การทำความสะอาดมือ
-ล้างมือ / Hand rub ก่อน
- ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง สิ่งปนเปื้อนที่,,อุปกรณ์ แม้ว่าสวมถุงมือแล้ว
-การใช้ Hand rub ทาน้ำยาทั่วมือ ง่ามมือ หลังมือ ทิ้งไว้ 10 วินาที ก่อนสัมผัส หรือทำกิจกรรมพยาบาล
-ล้างมือ/ Hand rub ก่อน - ล้างมือ หลังเทน้ำในกระเปาะทุกครั้ง
-ล้างมือ/ Hand rub ก่อน - ล้างมือ หลังดูดเสมหะ ทุกครั้ง
-ล้างมือ/ Hand rub หลังพ่นยาทุกครั้ง


AIRWAY : การ SUCTION -ผู้ดูดเสมหะต้องสวมถุงมือเมื่อมีโอกาสปนเปื้อนเสมหะ
-ใช้ Forcep หยิบถุงมือจาก tray ด้านที่ไม่สัมผัสสายดูดเสมหะ
-ในการดูดเสมหะ ใช้สำลี Alcohol 70 % 3 ก้อน คือก้อนที่ 1 เช็ด Finger tip ก่อนต่อสายดูดเสมหะก้อนที่ 2 เช็ดรอบ Slip joint ก่อนดูดเสมหะก้อนที่ 3 เช็ด Slip joint และปลาย connector หลังดูดเสมหะเสร็จ
-เมื่อเปลี่ยนสายดูด ต้องเช็ด Finger tip ก่อนดูดครั้งต่อไป
-ก่อนเอาท่อออก ต้องดูดเสมหะทั้งในท่อ ในปากจนหมดก่อน deflat cuff ทุกครั้ง
-ขณะดูดเสมหะ ไม่ให้ถุงมือ sterile สัมผัส slip joint
-ขณะดูดเสมหะ ไม่วางปลาย connector ให้สัมผัสเตียง ข้างเตียง ตัวผู้ป่วย อื่นๆ
-เก็บ finger tip บนที่วางทุกครั้ง
- ใช้ Close suction 

1 ความคิดเห็น:

น้องเวน กล่าวว่า...

สนใจกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเช่นกันค่ะ คงเข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะค่ะ