เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

11/26/2551

LAPHA...บอมอ ลาปา(แปลว่าหิวข้าว จังหมอ)L-A-P-H-A การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
     LINE: การใส่ท่อช่วยหายใจ
-Guide wire ได้ผ่านการส่งอบ Gas ก่อนใช้ทุกครั้ง
-2 % Xylocain / Lubricate มีฝาปิดมิดชิด -ก่อน 
– หลังใช้ บีบ 2 % Xylocain / Lubricate ทิ้งเล็กน้อย ทุกครั้ง
-เช็ด Blade ให้ทั่วด้วยก็อซ ชุบ Alcohol 70% ก่อนใช้งานทุกครั้ง

ASPIRATION : ให้อาหารอย่างปลอดภัย ด้วยชุดDRIP อาหาร
-ดูดเสมหะก่อนให้อาหารทุกมื้อ
-ไม่วัด cuff pressure หลังอาหารทันที ควรรอ 1 – 2 ชม.
-ให้ผู้ป่วยนอนหัวสูง 30 องศา ขณะให้อาหาร
-ให้นอนตะแคงขวา หรือ หงายขณะให้อาหาร
-หยุดให้อาหารชั่วคราว ขณะดูดเสมหะ หลังให้อาหารภายใน 2 ชม.ไม่ควรเคาะปอด / Vibration

PREVENTION : ปากและฟันสะอาด
-ให้นอนตะแคงหน้าไปด้านที่ไม่มีท่อช่วยหายใจ
-ใส่น้ำในปริมาณที่พอเหมาะและดูดน้ำออกจากปากได้ทัน
-ไม่ใส่สาย suction ลึกเกินไปหรือขยับแกว่งไป มา บนโคนลิ้น
-ทิ้งสาย ในภาชนะที่จัดไว้ทุกครั้ง หลังใช้แล้ว
-ดูดเสมหะหลังทำความสะอาดช่องปาก ทุกครั้ง
-ขณะทำความสะอาด ให้นอนหัวสูง ไม่น้อยกว่า 30 องศา
-ใช้ Sterile water ล้างปากผู้ป่วย
-อุปกรณ์ แห้ง เป็นภาชนะสะอาดก่อนนำมาใช้

: การป้องกันการติดเชื้อจากอุปกรณ์ใช้งาน

- เปลี่ยนชุดวงจรทุก7 วัน หรือเมื่อสกปรก
- น้ำใน water tap มีไม่เกิน 1/3 ของกระเปาะ
- น้ำในชุดพ่นยามีไม่เกิน 1/5 หรือก้นกระเปาะหรือเปลี่ยนเป็นแบบ MDI
-เทน้ำที่ขังในสาย ก่อนตะแคงตัวผู้ป่วยไปด้านตรงข้ามกับเครื่อง
-เตรียมชุดพ่นยา / NSS ที่ผสมเตรียมครั้งละ 1 dose เท่านั้น
-ก่อนเติมยาพ่นในกระเปาะ เช็ด Alcohol 70% รอบชุดพ่นยาและไม่สัมผัส เคาะ ขอบกระเปาะชุดพ่นยา
-เช็ด / Spray Alcohol 70% แล้วปล่อยให้แห้งเวรละ 1 ครั้ง
-ให้เทน้ำที่ค้างในกระเปาะทิ้ง ก่อนปลดเก็บในถุงสะอาดเป่าให้แห้ง DRYER และเปลี่ยนทุก 4-8 ชม

HAND HYGEINE : การทำความสะอาดมือ
-ล้างมือ / Hand rub ก่อน
- ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง สิ่งปนเปื้อนที่,,อุปกรณ์ แม้ว่าสวมถุงมือแล้ว
-การใช้ Hand rub ทาน้ำยาทั่วมือ ง่ามมือ หลังมือ ทิ้งไว้ 10 วินาที ก่อนสัมผัส หรือทำกิจกรรมพยาบาล
-ล้างมือ/ Hand rub ก่อน - ล้างมือ หลังเทน้ำในกระเปาะทุกครั้ง
-ล้างมือ/ Hand rub ก่อน - ล้างมือ หลังดูดเสมหะ ทุกครั้ง
-ล้างมือ/ Hand rub หลังพ่นยาทุกครั้ง


AIRWAY : การ SUCTION -ผู้ดูดเสมหะต้องสวมถุงมือเมื่อมีโอกาสปนเปื้อนเสมหะ
-ใช้ Forcep หยิบถุงมือจาก tray ด้านที่ไม่สัมผัสสายดูดเสมหะ
-ในการดูดเสมหะ ใช้สำลี Alcohol 70 % 3 ก้อน คือก้อนที่ 1 เช็ด Finger tip ก่อนต่อสายดูดเสมหะก้อนที่ 2 เช็ดรอบ Slip joint ก่อนดูดเสมหะก้อนที่ 3 เช็ด Slip joint และปลาย connector หลังดูดเสมหะเสร็จ
-เมื่อเปลี่ยนสายดูด ต้องเช็ด Finger tip ก่อนดูดครั้งต่อไป
-ก่อนเอาท่อออก ต้องดูดเสมหะทั้งในท่อ ในปากจนหมดก่อน deflat cuff ทุกครั้ง
-ขณะดูดเสมหะ ไม่ให้ถุงมือ sterile สัมผัส slip joint
-ขณะดูดเสมหะ ไม่วางปลาย connector ให้สัมผัสเตียง ข้างเตียง ตัวผู้ป่วย อื่นๆ
-เก็บ finger tip บนที่วางทุกครั้ง
- ใช้ Close suction 

11/08/2551

หน้าฝนกับงูเห่า เข้าไอซียูเพราะหยุดหายใจ


สัปดาห์นี้ มีผู้ป่วยเข้ารักษาไอซียู เพราะถูกงูเห่ากัด 3 รายแล้วค่ะ ทีมงานเห็นว่าประชาชนส่วนหนึ่งคือผู้มารับบริการที่มาเยี่ยมผู้ป่วย เห็นว่านี่เป็นโอกาส บอกให้มีการระมัดระวังตัว ดูแลตนเองโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่บ้านแล้วพ่อ แม่อาจมัวแต่ทำงานอยู่( 2 รายเป็นเด็ก) และมีความเข้าใจการดูแลเบื้องต้นก่อนมารพ. /ขณะอยู่รพ. จึงทำการประชาสัมพันธ์ ที่มุมความรู้เรื่องเกี่ยวกับพิษงูเห่า ดังนี้ค่ะ
พิษเฉพาะที่ [local poisoning] มีอาการเสียวแปลบเกิดขึ้นทันทีตรงบริเวณที่ถูกงูเห่ากัด ต่อมาจะปวดเล็กน้อย อาการปวดจะเพิ่มมากขึ้น มักจะมีรอยเขี้ยวพิษ 2 จุด
มีเลือดออกซิบๆ ถ้ารอยเขี้ยวห่างกันมากแสดงว่างูที่กัดมีขนาดใหญ่ หลังจากนั้น 30 นาทีบริเวณรอยเขี้ยวจะบวมเล็กน้อย และบวมมากขึ้นช้าๆเฉพาะรอบๆแผลเท่านั้น

พิษโดยทั่วไป [Systemic poisoning ]
หลังจากงูกัด 30นาที-5 ชั่วโมงเริ่มเกิดอาการ คือ
- เวียนหัว แขนขาไม่มีแรง และง่วงนอนลืมตาไม่ขึ้น ซึ่งตอนแรกอาจจะเกิดขึ้นทีละข้างก่อน ข้อนี้ถือเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย ถ้าเจอผู้ป่วยระยะนี้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที - ตามองไม่ชัด ต่อมาอาการจะเพิ่มมากขึ้น แขนขาหมดแรง ตาหรี่มากขึ้น กระวนกระวาย ลิ้นแข็ง พูดอ้อแอ้น้ำลายมากเพราะกลืนลำบาก

- เริ่มมีอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนอาหาร อ้าปากไม่ขึ้น
- หายใจอึดอัด กระสับกระส่ายเพราะมีอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ

- coma หยุดหายใจ และตาย
ตั้งแต่ถูกงูกัดจนกระทั่งหยุดหายใจอาจกินเวลาประมาณ 8-24 ชั่วโมงขึ้นกับปริมาณของพิษงูที่ได้รับ ถ้าได้รับพิษมากอาจเกิดอากเารใน 1 ชั่วโมง
การรักษา
1.การรักษาแผล ไม่จำเป็นต้องกรีดแผลหรือกว้านแผล ถ้าตุ่มใสขนาดเล็กไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเป็นตุ่มขนาดใหญ่ให้เจาะดูดออกโดยใช้เข็มโดยวิธีปลอดเชื้อ ไม่ให้ถูกฐานของแผล ถ้าแผลสกปรกควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
2.การให้ยาปฏิชีวนะควรให้ทุกรายเนื่องจากมีเชื้อในปากงู ยาที่ควรให้ได้แก่ pen v 250 mg วันละ 4-8 เม็ด
การให้ serum แก้พิษงูควรให้ในรายที่มีอาการดังต่อไปนี้
พูดอ้อแอ้ พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก
กลืนไม่ค่อยลง
หายใจขัด
หายใจไม่ออก
กรณี หยุดหายใจต้องส่งเข้าไอซียูเพื่อรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ หลังจากแก้พิษงู จนอาการดีขึ้นจึงย้ายออกไปดูแลต่อที่ตึกผู้ป่วยทั่วไป

11/04/2551

ผู้ใหญ่บ้านหญิง สุคิริน คาร์บอม


กว่าที่จะทำใจ ให้อดทนไหว กว่าจะรู้ว่าต้องทำตัวอย่างไร ให้แคล้วคลาด
ราว 11 โมงเช้ากำลังเตรียมเอกสาร เตรียมตัวเข้าประชุมบ่าย หันไปดูเตียงผู้ป่วย ก่อนออกจาก ไอซียูพบว่าว่างถึง 2 เตียง (ในใจนึกว่าไม่น่าว่างนี่นา ถ้าน้องเจี๊ยบ สุดยอดยุ่งขึ้นเวร) ได้ยินผู้บริหารบอกว่ามีระเบิดที่ อำเภอสุคิริน กลางชุมชน บาดเจ็บเบื้องต้น 60 รายใจหายวาบ
อันดับแรกนึกก่อนว่ามีเพื่อนคนไหนไปแถวนั้นบ้าง แล้วคิดประเมินระยะเวลาคร่าวๆเพื่อวางแผนเตรียมเตียงให้ทัน เตรียมเครื่องมือช่วยชีวิต ผู้ป่วยหนักที่ต้องดูแลรักษาในสถานการณ์ความไม่สงบเช่นนี้ เราไม่สามารถคาดเดาความรุนแรงได้ชัดเจน ความสามารถของทีมเบื้องต้น มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมย่อมทำให้การลำเลียงผู้บาดเจ็บ ส่งถึงมือทีมแพทย์ พยาบาล ได้รวดเร็ว
รองแพทย์ เอ่ยปากบอกขณะนั่งทานข้าวด้วยกัน (หูคอยฟังเสียงรถ Ambulance ) ก่อนผู้ป่วยรายแรกมาถึง รพ.สุไหงโกลก ศัลยแพทย์ไม่อยู่นะ..... เตรียมรับผู้ป่วยหนัก 6 รายในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด จังหวัดนราธิวาส จึงบอกไปว่าเตรียมเตียงให้แล้ว 5 เตียง เครื่องมือพร้อม แม้จะไม่ประกาศใช้แผนอุบัติเหตุกลุ่มชนแต่ทีมงานก็ปฏิบัติตามแนวทางรับผู้ป่วยไปแล้ว มีการประชุมตามเวลา 13.30 - 14.00 น ผู้อำนวยการต้องคอยรับโทรศัพท์เป็นระยะ หลายท่านที่เกี่ยวข้องตั้งรับอยู่ที่หน่วยงาน บางท่านเริ่มกังวลเรื่องที่เรากำลังรับผู้ป่วย นึกถึงการส่งต่ออีกทอด จึงโทรบอกน้องเวรหยุดให้เตรียมตัวไว้
ภาพที่เห็นในเวลาต่อมา ในห้องอูบัติเหตุฉุกเฉิน คือแพทย์หลายคนกำลัง ช่วยกันดูแลรักษา พี่พยาบาลที่มาช่วยบริหารจัดการ ทหาร นักข่าวชุลมุน แต่เป็นการปฏิบัติงานที่ราบรื่น
แล้วรายแรกที่ถึง ไอซียู เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิง ได้รับบาดเจ็บรุนแรงต้องเตรียมตัวผ่าตัดกระโหลกศรีษะ ...วันนี้แพทย์ศัลยประสาทไปประชุมที่จังหวัดสงขลา จึงลองโทรสอบถามดูว่าทราบข่าวแล้วยัง ได้คำตอบกลับมาว่า ผมกำลังจะถึงแล้ว ตอนนี้อยู่แถว อำเภอยี่งอ (ประมาณ20 นาที)มาถึงแล้วจะเข้าห้องผ่าตัดเลยครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ลืมถามว่าทานข้าวเที่ยงมาแล้วยัง ขอโทษนะคะคุณหมอ
หลังส่งผู้ป่วยหญิงแกร่งเข้าห้องผ่าตัดเรียบร้อยพร้อมทีมศัลยกรรม กลับมาเตรียมเตียง เครื่องมือให้พร้อมดูแลหลังผ่าตัดเช่นเครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามสัญญาณชีพที่ดีที่สุด และทีมพยาบาล ....เช้าวันต่อมาทราบว่าท่านผอก.มาเยี่ยมผู้ป่วยก่อนใคร( ปกติท่านตื่นเช้ามาก และเยี่ยมหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วก่อนขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ปกติ) ผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งของเรารู้สึกตัวแล้ว พูดคุยกับพวกเราผ่านภาษากาย และการสัมผัส บาดแผลที่ศีรษะปิดเรียบร้อยมีรอยเลือดซึม สัญญานชีพอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังลืมตาไม่ได้(เปลือกตาบวม)เข้าไปบอกเธอว่าสามีและลูกมาเยี่ยม มีผู้ใหญ่มาให้กำลังใจกันมากมายนะคะ เธอกำมือพร้อมขยับแขน ขา รับรู้คำบอกจากพวกเรา