เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

1/22/2552

งานวิจัย 2551


การพัฒนาการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษา
ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

Abstract
The research is an Action Research. The purposes of this research were to develop a participation of relative and medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital and to investigate the satisfaction level of relatives for nursing delivery care of medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital.
The process of this study is reviewing the literatures for illustrating a conceptual framework, Deming quality model; plan, do, check, and act .The samples were 15 relatives who were fathers, mothers, brothers, sons, daughters, or responsible persons that take care patient closely and continuously in intensive care unit. The data were collected by using opened and closed questionnaires to identify the opinions, suitability, and possibility of each activities and to investigate the satisfaction level of relatives for nursing delivery care of medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital. The statistics were used in this study included descriptive statistics. The findings were as follows:
1.The development of participation of Relative and Medical patient in Intensive Care Unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital:
1.1 Increase number of visiting hour for relative to participate in nursing delivery care from 10:00 a.m. to 12:00 noon.
1.2 Assess and evaluate each case of patient for safety and appropriate condition before perform activities for relative participation.
1.3 Discover numbers of relative per patient to participate in nursing delivery care; two relatives per patient is agreeable.
2. The satisfaction level of relatives for nursing delivery care of medical patient in intensive care unit at Naradhiwasrajanagarindra Hospital was high (X=4.21, S.D.=0.69), were categorized as follows:
2.1 The satisfaction level of relative participation in nursing delivery care in Psychosocial was high (X=4.40, S.D.= 0.70)
2.2 The satisfaction level of relative participation in nursing delivery care in Spiritually was high (X=4.22, S.D.= 0. 60)
2.3 The satisfaction level of relative participation in nursing delivery care in Physically was high (X=4.01, S.D.= 0.77)
3. The researchers would recommend furthering study and conducting research in other surgical, pediatric, and obstetric patient in intensive care units for development of relative participation in nursing care delivery.

ไม่มีความคิดเห็น: