เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

2/19/2552

พี่เลี้ยงICU ในวิชาชีพพยาบาล


"….อาจารย์พี่เลี้ยงใจดี เต็มใจที่จะสอน ก็เลยทำให้ความหนักใจที่มีในตอนแรก ๆ หายปลิดทิ้งไปด้วย กลับกลายมาเป็นกำลังใจที่จะทำงาน และยิ่งเพิ่มความกระตือรือร้นที่อยากจะปฏิบัติงานไปในตัวด้วย…."
เป็นคำกล่าวของน้องที่ผ่านการฝึกงานในหอผู้ป่วย
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ เพราะการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ดีมีความใกล้ชิด และมีการเลือกตัวแบบ ซึ่งหมายถึง พยาบาลพี่เลี้ยงที่เหมาะสมทำให้นักศึกษามีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น และกล้าซักถาม การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทำให้นักศึกษารู้สึกถึงความรักและความหวังดีจากพี่เลี้ยง เมื่อมีเจตคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ ......
จากผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นภายใต้การแสดงบทบาทพี่เลี้ยงอย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากข้อเขียนของนักศึกษา
พบว่า พี่เลี้ยง จะแสดงบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถให้การประเมินผลในทางบวก และสร้างบรรยากาศการทำงานได้อย่างดี
นอกจากนี้ พยาบาลพี่เลี้ยงได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ผู้ประสานงานอย่างชัดเจน จึงมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องเกรงใจ หรือคิดว่าจะเป็นการก้าวล้ำบทบาทซึ่งกันและกันกับครูผู้นิเทศ อีกประการหนึ่งพยาบาลพี่เลี้ยงทุกคน ได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้การประเมินผล
ดังนั้น จึงเอื้อต่อการแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำ เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเห็นความเจริญงอกงามของผู้เรียน ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าและความสามารถของตน (Haynor, 1994)(6)
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง ควรกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ดังนั้น ควรเลือกหอผู้ป่วยที่มีความพร้อมและให้การสนับสนุนบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2 .วิชาบริหารการพยาบาลภาคปฏิบัติ ควรนำระบบพี่เลี้ยงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาการฝึกปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มีความเหมาะสมในการศึกษาภาคปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาที่มีความยากในการศึกษา หรือมีความเฉพาะของความเชี่ยวชาญ เช่น ในหอผู้ป่วยหนัก ในห้องคลอด เป็นต้น
คัดจากบทความที่เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงฉบับหนึ่ง .....
ระบบพี่เลี้ยง ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่นี่ เป็นสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาพยาบาล มาหลายปีแล้วก็จริง แต่การจัดการเรื่องระบบพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลจบใหม่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาทบทวนประเด็นต่างๆเช่น เป้าหมายที่สอดคล้องกับภาระกิจของโรงพยาบาล ระยะเวลาการฝึกที่ชัดเจนมีแบบแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป็นระยะหลังการทดลองงาน ซึ่งในทางปฏิบัติมักพบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลประจำการ ทำให้ผู้บริหารต้องโยกย้ายคนลงก่อนสิ้นสุดการทดลองงาน บางครั้งพบว่าการย้ายเข้าทำงาน การเปลี่ยนสายงานจากเดิม มาทำงานในแผนกที่ไม่คุ้นชินหรือมาปฏิบัติการพยาบาลเลยโดยที่ไม่ผ่านการฝึกหัดมาก่อน ทำให้ขาด ความรู้ ความมั่นใจ ขาดความตระหนัก ส่งผลเสียต่อผู้รับบริการได้
ในบทบาทหัวหน้าแผนกการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับน้องๆในแผนกย่อมทำให้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น้องสอนพี่ พี่สอนน้อง ที่สนุก ดังค่านิยมร่วม H-O-S-P-I-T-A-L

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต รพ.ศิริราช จะเปิดหลักสูตร ACLS Provider สำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ICU และ ER ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2553 โดย
กลุ่ม A อบรมวันที่ 20- 21 กันยายน 2553
กลุ่ม B อบรมวันที่ 20 และ 22-23 กันยายน 2553
กลุ่ม C อบรมวันที่ 20และ 23-24 กันยายน 2553
สนใจติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต
ชั้น 5 อาคารโภชนาการ รพ.ศิริราช ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
โทร (02) 419-9002 (02) 419-9756 (089)155-6176