เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

7/02/2552

บทบาทพี่เลี้ยง หลักสูตรเร่งรัด
สิ่งที่ยากกว่าการเป็นพี่เลี้ยงคือ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม แต่การเตรียมพร้อมก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นโครงการสอนน้องพยาบาลใหม่ที่รับเข้า ไอซียูจึงเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็นระยะจากการร่วมกันแสดงความเห็นของพี่ Staff ที่มีประสบการณ์
การสอนระยะแรกเป็นการสอนงานBed side ทั่วไป ทีมงานเริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20,24,27 มิย 2552 และจะเริ่มระยะที่ 2 อีกครั้งช่วงปลายเดือนกุรกฎาคม เนื่องจากการเปิดบริการเพิ่มในวันที่ 1 กค2552 พี่ๆกำลังบริหารจัดการWard ไม่เข้าที่

ไม่มีความคิดเห็น: