เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

2/22/2552

ปัญหาที่พบบ่อย ขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ

สรุป ปัญหาการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่หอผู้ป่วยในมักมีปัญหาปรึกษาพยาบาลไอซียู
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจไประยะหนึ่ง ได้แก่
1 .ผู้ป่วยหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่อง อาจเกิดได้จาก
- ปัจจัยทางด้านผู้ป่วย เช่น หลอดลมตีบ เสมหะอุดตัน ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอด มีอากาศ (pneumothorax) หรือ ความต้องการหายใจเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
- ปัจจัยทางด้านเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ เช่น ท่อหลอดลมอุดตันหรือเลื่อนตำแหน่ง สายเครื่องช่วยหายใจหักพับ การตั้งเครื่องช่วยหายใจไม่เหมาะสม หรือ เครื่องช่วยหายใจทำงานผิดปกติ
ถ้าเกิดปัญหา ดังกล่าวข้างต้น ให้ปลดเครื่องช่วยหายใจ ออก แล้ว ช่วยหายใจโดยใช้ Ambu bag ในระหว่างนั้นให้ ทดลองดูดเสมหะในท่อหลอดลมจนแน่ใจว่าไม่มีการอุดตัน แล้วจึง ต่อเครื่อง ช่วยหายใจ กลับเข้าไปใหม่ หาก ยังไม่ดีขึ้น ค่อยๆ ตรวจสอบหาสาเหตุดังที่กล่าวมาแล้ว
2. เสียงเครื่องช่วยหายใจ กระชั้น กว่าเดิมและวัด tidal volume ได้ลดลง เกิดได้จาก
- มีแรงต้านในตัวผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่น เสมหะอุดตัน( พบได้บ่อย) หลอดลมตีบ ปอดบวมน้ำ เนื้อปอด แฟบ (atelectasis) หรือภาวะ โพรงเยื่อหุ้มปอด มีอากาศ เป็นต้น

3. เสียงเครื่องช่วยหายใจ ยืดออก ห่างกว่าเดิม เป็นผลจากแรงดันอากาศเข้าสู่ผู้ป่วยลดลง ปัญหาเกิดจาก ลูกโป่งที่ท่อหลอดลม รั่ว สายต่อต่างๆ ของเครื่องช่วยหายใจเลื่อนหลุด หรือ exhalation valve (เบิร์ด)ปิดไม่สนิท ถ้าไม่พบสาเหตุดังกล่าว ให้ตรวจสอบ และตั้งเครื่องช่วยหายใจใหม่
4. ในรายที่ on Tracheostomy และต่อเครื่องช่วยหายใจ อาจมีการรั้งสายวงจร ตำแหน่งท่อเลื่อน มีการ บิดไปมาเมื่อผู้ป่วยขยับตัว ของท่อบ่อยทำให้ส่วนปลายอาจติดกับผนังหลอดลม การป้องกันคือรักษาตำแหน่งของท่อให้ตรง ไม่เกิดการรั้งสายวงจร บอกญาติผู้ดูแลให้คอยจัดท่อให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

นอกจากนั้นการที่พยาบาล จะสามารถมีเวลา ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ได้นั้น ย่อมต้องมาจากการสนับสนุน เอื้ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆด้วย ได้แก่
- การมีอุปกรณ์ที่พอเพียงกับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องรอให้มีการยืมระหว่างแผนก เช่น Ambu bag ( พบปัญหาบ่อย) ชุดให้ออกซิเจนแบบต่างๆ ซึ่งหน.ต้องคอยสังเกตการทำงานและฟังเสียงบ่นน้องๆ
- การลดงานที่ไม่ใช่ภาระกิจหลักทางการพยาบาล เช่น การคิดค่ายา-ค่าบริการ การติดตามค่ารักษา ค่าห้องพิเศษ การตรวจสอบสิทธิบัตร
- มีการกระจายอัตรากำลังพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ(Staff nurse) ทุกเวร ซึ่งผู้บริหารควร วิเคราะห์งานเป็นระยะ ใช้ข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นประโยชน์ ร่วมกับมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในรูปแบบไม่เป็นทางการ
- มีการฝึกปฏิบัติ ทักษะพิเศษควรมีแผนชัดเจน หรือหมุนเวียน เพื่อเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยให้หลากหลาย
- การออกแบบวิธิปฏิบัติงาน แนวทางให้มีความชัดเจน เข้าใจง่ายลดการซ้ำซ้อน หรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป
สิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อการปฏิบัติที่ดีคือการนำเหตุการณ์เหล่านั้นมาพูดคุยกันทุกวัน เกิดมติ ความตระหนัก ความมุ่งมั่นที่น้องๆร่วมกันคิดวิธีเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ หัวหน้าหน่วยงานคือคนที่สำคัญที่กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมเหล่านี้ เรียกว่าหัวหน้าพาทำคุณภาพ

2/19/2552

พี่เลี้ยงICU ในวิชาชีพพยาบาล


"….อาจารย์พี่เลี้ยงใจดี เต็มใจที่จะสอน ก็เลยทำให้ความหนักใจที่มีในตอนแรก ๆ หายปลิดทิ้งไปด้วย กลับกลายมาเป็นกำลังใจที่จะทำงาน และยิ่งเพิ่มความกระตือรือร้นที่อยากจะปฏิบัติงานไปในตัวด้วย…."
เป็นคำกล่าวของน้องที่ผ่านการฝึกงานในหอผู้ป่วย
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ เพราะการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ดีมีความใกล้ชิด และมีการเลือกตัวแบบ ซึ่งหมายถึง พยาบาลพี่เลี้ยงที่เหมาะสมทำให้นักศึกษามีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น และกล้าซักถาม การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทำให้นักศึกษารู้สึกถึงความรักและความหวังดีจากพี่เลี้ยง เมื่อมีเจตคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อวิชาชีพ ......
จากผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นภายใต้การแสดงบทบาทพี่เลี้ยงอย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากข้อเขียนของนักศึกษา
พบว่า พี่เลี้ยง จะแสดงบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถให้การประเมินผลในทางบวก และสร้างบรรยากาศการทำงานได้อย่างดี
นอกจากนี้ พยาบาลพี่เลี้ยงได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ผู้ประสานงานอย่างชัดเจน จึงมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องเกรงใจ หรือคิดว่าจะเป็นการก้าวล้ำบทบาทซึ่งกันและกันกับครูผู้นิเทศ อีกประการหนึ่งพยาบาลพี่เลี้ยงทุกคน ได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้การประเมินผล
ดังนั้น จึงเอื้อต่อการแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำ เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเห็นความเจริญงอกงามของผู้เรียน ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าและความสามารถของตน (Haynor, 1994)(6)
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง ควรกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ดังนั้น ควรเลือกหอผู้ป่วยที่มีความพร้อมและให้การสนับสนุนบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2 .วิชาบริหารการพยาบาลภาคปฏิบัติ ควรนำระบบพี่เลี้ยงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาการฝึกปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง มีความเหมาะสมในการศึกษาภาคปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาที่มีความยากในการศึกษา หรือมีความเฉพาะของความเชี่ยวชาญ เช่น ในหอผู้ป่วยหนัก ในห้องคลอด เป็นต้น
คัดจากบทความที่เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงฉบับหนึ่ง .....
ระบบพี่เลี้ยง ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่นี่ เป็นสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาพยาบาล มาหลายปีแล้วก็จริง แต่การจัดการเรื่องระบบพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลจบใหม่เป็นสิ่งที่ต้องนำมาทบทวนประเด็นต่างๆเช่น เป้าหมายที่สอดคล้องกับภาระกิจของโรงพยาบาล ระยะเวลาการฝึกที่ชัดเจนมีแบบแผน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป็นระยะหลังการทดลองงาน ซึ่งในทางปฏิบัติมักพบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลประจำการ ทำให้ผู้บริหารต้องโยกย้ายคนลงก่อนสิ้นสุดการทดลองงาน บางครั้งพบว่าการย้ายเข้าทำงาน การเปลี่ยนสายงานจากเดิม มาทำงานในแผนกที่ไม่คุ้นชินหรือมาปฏิบัติการพยาบาลเลยโดยที่ไม่ผ่านการฝึกหัดมาก่อน ทำให้ขาด ความรู้ ความมั่นใจ ขาดความตระหนัก ส่งผลเสียต่อผู้รับบริการได้
ในบทบาทหัวหน้าแผนกการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับน้องๆในแผนกย่อมทำให้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น้องสอนพี่ พี่สอนน้อง ที่สนุก ดังค่านิยมร่วม H-O-S-P-I-T-A-L