เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

3/06/2553

Cardiac Network Forum ll

เครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง การประชุม Cardiac Network Forum ll วันที่24- 26 กุมภาพันธ์ 2553
การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยสำนักการบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุม /รพ.ศูนย์ชลบุรี / วพบ. ชลบุรีได้รับเกียรติจากนพ.สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดงาน
Theme ของงาน คือเครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง ในการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome การจัดประชุมที่จัดแต่ละครั้งเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมและเป็นความกรุณาของ อจ.พญ. จาดศรี ประจวบเหมาะ ประธานจัดงานแม้ว่าท่านจะผ่านวัยเกษียณอายุมาแล้วเกือบ 20 ปี ท่านยังมั่นพัฒนางานศูนย์โรคหัวใจมาโดยตลอด
บริเวณการจัดงานกว้างมากจนเมื่อยน่อง ดีที่มีทีมแผนไทยจากรพ.ชลบุรีเจ้าภาพหลักมาให้บริการนอกสถานที่ มีการนำเสนอผลทั้ง oral Presentation / Poster ของหลากวิชาชีพทั่วประเทศ ทำให้สะดวกที่จะตัดสินใจเข้ารับฟังบรรยาย ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1200 คนเกินความคาดหมายของผู้จัดจนจำนวนของที่ระลึกไม่พอกันเลย ปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก คราวนี้ทีมเราไปกัน 3 คนสถานที่จัดเป็นเมืองชิดทะเลเหมือนบ้านเราก็จริง แต่พอถึงที่พักก็ไม่วายตื่นเต้นกับความสวยของทะเล มุมมองจากที่สูงชั้นที่ 30 ของเอมบาสเดอร์แล้วยังมีลิฟท์แบบ Express
จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงเล็กๆ ของการดูแลรักษาผู้ป่วย จนกระทั่งเริ่มการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจัดระบบ Fast Track ร่วมกับทีมสหสาขาอายุรกรรม จนได้ผลลัพท์ที่น่าพอใจระดับหนึ่ง การที่ได้มาชื่นชมผลงานของศูนย์โรคหัวใจอื่นๆที่เสมือนเป็นรุ่นพี่ ทำให้รู้ว่าทีมเรายังต้องออกกำลังกาย กำลังใจกันอีกมาก การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยACS ของโรงพยาบาลเพิ่งมีความชัดเจนในระยะ 2 ปีนี่เองหลังจากได้รับการยกฐานะเป็นรพศ.เมื่อ26 มค 2552
เป้าหมายคือ
การลดเวลา Door To Needle Time ให้ผ่านเกณฑ์ < 30 นาที ความสำคัญที่คาดหวังคือทำให้อัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น และการพัฒนาที่มีความท้าทายยิ่งกว่าคือการดูแล ระยะPre Hospital ที่ต้องอาศัยทีมสหสาขา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในชุมชนที่นอกเหนือจากทีมสุขภาพภายในรพ. ทั้งการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้
นอกจากนั้นแล้ว ในการทำงานหน้างานจริงผู้ปฏิบัติมักพบปัญหาใหม่ๆเสมอ แต่ถ้าเราไม่ร้อนใจกับปัญหาเหล่านั้นเกินไป ค่อยๆคิดค่อยๆทำ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: