เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

3/21/2553

STEMI ต้อง FAST TRACK


1. Ischemic heart disease2. Accident and External cause3. Malignancy4. Cerebrovascular disease
5. Other forms of Heart disease6. Septicemia, HIV disease7. Disease of Liver.........เห็นโรคอันดับแรกแล้วคิดว่าหลายแห่งคงคล้ายกัน อันดับความเจ็บป่วยเป็นที่มาของการพัฒนา เพื่อเป้าหมายลดการเสียชีวิต ........TIME is Muscle...... เวลาเป็นเรื่องสำคัญ
ลดเวลา Door to Needle Time น้อยกว่า 30 นาที ตามมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ จากการทบทวนเวชระเบียน( มค.2552-ตค.2552 )DTN.มากกว่า 80 นาที / ผู้ป่วย STEMI ที่สามารถเข้า ICU ได้ มีจำนวนเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 50 /เจ็บหน้าอกอยู่ที่บ้านนานแล้ว รอให้เช้าค่อยมา
ทีมสหสาขาอายุรกรรม ICU ได้พัฒนางานจนสามารถมีระบบทางด่วนที่ชัดเจนเมื่อมีข้อตกลงเรื่องเตียง STB การเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพราะยังต้องรอครุภัณฑ์ในปีหน้า
การบริหารจัดการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ต้องใช้ทักษะประสานบริการกับเจ้าหน้าที่หลายแผนก (ทุกฝ่ายก็น่ารักนะคะ) แรกๆมีแรงต้านอยู่บ้างต้องอยู่ช่วยหน้างานให้ทำงานได้ง่าย สะดวก หาเครื่องผ่อนแรง ให้กำลังใจโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องค้นข้อมูล ลงฐานข้อมูลACS ย้อนหลังของทีมงาน ACS จนป่านนี้ยังก้มหน้า กรอกข้อมูลสู้ๆๆๆ นะน้อง
ผ่านมาเกือบ 3 เดือน ผลลัพท์ระบบรับผู้ป่วยเป็นไปตามเกณฑ์ เห็นผู้ป่วยหายจากการเจ็บหน้าอก เราก็พลอยหายเหนื่อย

ไม่มีความคิดเห็น: