เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

4/16/2553

บทที่ 2 Fast track STEMI


Fast track STEMI สำหรับศูนย์โรคหัวใจระดับ 4 การบริหารจัดการระบบแรกรับที่ดีทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเปิดหลอดเลือดเร็ว เรื่องนี้คุณหมอขนิษฐา ยอมเต็ม หัวหน้าศูนย์บอกกับผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน ความดันเสมอ การที่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นรู้วิธิปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอก ทำให้การตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลดีขึ้น ไม่รีรออยู่จนเช้าแต่การเสี่ยงระหว่างทางก็ทำให้ยากเหมือนกันนะคะ คุณหมอ
ปี2552ถึง ปัจจุบันการบริหารจัดการ ยุ่งยากขึ้นสิ่งที่เราต้องเพิ่มความสนใจคือการจัดเก็บข้อมูลโรคหัวใจอย่างเป็นระบบ กระทรวงสธ.เองได้มีการพัฒนาโปรแกรมลงข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีวิธีการให้ได้มาของรายละเอียด แบบฟอร์ม ACS จึ่งถูกปรับให้ใช้งานในโรงพยาบาล พยาบาลหน่วยCCU จะได้ทำงานง่ายขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: