เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

6/25/2554


ประสบการณ์พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตมุสลิมระยะสุดท้าย


NURSES’ EXPERIENCES OF CARING FOR CRITICALLY ILL MUSLIM PATIENTS AT THE END OF LIFE
สุภัสสรา ชูช่อ1, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 2 และสุภัสสรา ชูช่อ 1 /1 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์


Abstract


. This phenomenological study aimed to describe and explain the nurses’ experiences in providing care for critical ill Muslim patients with end of life. Informants included 12 professional nurses working at the Intensive care unit, the surgical ward unit and the medical ward unit of a hospital in south of Thailand. Data were collected by in-depth interview and non-participant observation. Data were analyzed using van Manen’s guideline.


Nurses described the meaning of caring as 1) caring for them was like our relative, 2) caring the patient to making autonomy, 3) caring for them when the end of life and 4) caring for the patient to humanization; caring for the patient as a normal patient, the patients’ relatives could express their caring able to perform religious and care of dead able to Muslim practices, providing hygiene, turning position relatives’ needs, taking care of body carefulness and clearing quickly. Nurses reported both negative and positive impacts as a result of felling towards caring for the patients. Negative feelings were: 1) sympathetic about respond to belief, 2) being used to because they seen about common, 3) uneasy and unsure with that they care. Positive feelings were:1) happiness with their part in the patients’ relatives reading Quran, 2) feeling good during this end of life included letting the patients with their loved one, 3) pride and impress with taking care patients’ as the best, 4) not stress the patients’ relatives could accepting the reality.


The informants reported impacts as a result of caring for the patients were: 1) not being assessed the bereavement phase, 2) the patients’ relatives could not discussion making, 3) limit of work style, 4) unplanned of the patients’ belief response to perform religious, 5) not improve the quality of communications for the Muslim patients’ relatives, 6) not guide was used to care for Muslim patients with end of life. Nurse needs included: 1) a need for integration project care plan, 2) a need for guide was used to assessment for patients with end of life 3) a need for living will, 4) a need for management working system used to help for caring, 5) a need for being able to perform religious practices as patients belief,6) a need for developing advance communication for Muslim patients’ relatives and 7) a need for guideline that nurses cared for critically ill Muslim patients with end of life holistically. The results of study revealed gaining good experience. The results of this study provided directions and suggestions for improve the quality of care for the critical ill Muslim patients with end of life and their families.


Keyword: Nurses’ experiences, Caring, Critical ill patients with end of life, Muslim

ไม่มีความคิดเห็น: