เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

11/28/2556

Naradhiwasrajanagarindra: IBADAH friendly hospital

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง “โรงพยาบาลแห่งคุณงามความดี
              Naradhiwasrajanagarindra: IBADAH friendly hospital
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
       โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีการดำเนินการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ โดยยึดหลักความปลอดภัย มีการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามวิถีชุมชน  ภายใต้สิทธิด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  ตามแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง
การบริการ มีการให้ความสำคัญในเรื่องความเชื่อและความศรัทธาของผู้รับบริการ และประกาศนโยบาย IBADAH  friendly  hospital “โรงพยาบาลแห่งคุณงามความดี ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมการคิดดี และทำดี  ในทุกช่วงของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่ง เสียชีวิต ถ่ายทอดเป็นกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการทำความดี  ความรัก การมีน้ำใจ และมีเมตตา แก่ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ทั้งในโรงพยาบาลและออกสู่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปรียบเสมือนเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมในโรงพยาบาล ได้แก่กิจกรรม การอาซานในทารกแรกเกิด การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการละหมาดในผู้ป่วยโดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ และทำทิศละหมาด   การมีอาคารละหมาดสำหรับญาติ การบริการอาหารฮาลาล  กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน กิจกรรมกวนอาซูรอเพื่อสมานความสามัคคี ซึ่งทำร่วมกันระหว่างญาติและเจ้าหน้าที่  การจัดมุมและเอกสารชุดเสริมพลังใจตามหลักศาสนาทุกศาสนา  ในทุกหน่วยงาน โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยงานต่างๆ   กิจกรรมมิตรภาพบำบัดเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การทำบุญ 2 ศาสนาในวันสำคัญของโรงพยาบาล และอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการได้ดีในทุกหน่วยงาน  คือ โครงการซาลามัสปากี  โดยเน้นให้มีการทักทายและพูดคุยกับผู้รับบริการทุกวันโดยการนำของหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อสร้างความเป็นกันเอง แสดงถึงความรัก ความใส่ใจ ความมีน้ำใจ และเอื้ออาทรเมื่อผู้รับบริการบอกเล่าถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุขใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สำหรับในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต มีการจัดทำโครงการ Palliative care  ตามความเชื่อและศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ เช่นการอ่านบทสวดและนิมนต์พระมาสวดเป็นมงคลกับผู้ป่วย  การอ่านยาซีน  และการจัดการศพซึ่งแสดงถึงการให้เกียรติ และเป็นการเสียชีวิตที่สมศักดิ์ศรี 
กิจกรรมที่ออกสู่ชุมชน ได้แก่การมีส่วนร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนา การทำบุญวันธรรมสวนะในชุมชน โครงการสมาธิบำบัด การสนับสนุนผู้ออกหน่วยพยาบาลในการประกอบพิธีฮัจย์  โครงการดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทางไป-กลับในการประกอบพิธีฮัจย์  โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา  โครงการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ  กิจกรรมการเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของใช้แก่เด็กกำพร้าในสถานกำพร้า  กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิตอิสระของผู้พิการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม  เป็นต้น
        70 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบฯ สิ่งที่ได้รับคือ ประโยชน์สุขของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สมกับคำว่า “IBADAH  friendly  hospital”

 นายแพทย์ วิรุฬห์    พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: