เรียนรู้ รังสรรค์ บันเทิง

“... คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม คือต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์ ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่ ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน ภาวะวิกฤต ยิ่งต้องการนวัตกรรม ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

1/12/2557

Phlebitis ลดได้ถ้าช่วยกัน

               Phlebitis  เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้ยาทางหลอดเลือดดำ      Extravasation    การให้สารน้ำหรือยาทางหลอดเลือดดำ  แล้วเกิดการรั่วออกนอกหลอดเลือดไปยัง บริเวณเนื้อเยื่อข้างเคียงทำให้เกิดการบาดเจ็บ
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
              ปี 2553ผู้ป่วย  จำนวน1,306ราย ที่เฝ้าระวังมีอุบัติการณ์ เกิดภาวะ Phlebitis ระดับ2-3  ร้อยละ13.24   ในหอผู้ป่วยหนักการเกิด Phlebitis  เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยเนื่องจากผู้ป่วยที่วิกฤตหลายระบบประกอบกับปัจจัยเสี่ยงเช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สูงอายุ /ทารก/ทุโภชนาการบวมมาก//มีขน /ท่านอน/ข้องอข้อพับ ดิ้นสับสนมาก /ผลตรวจชันสูตร PT PTT  Plt.ผิดปกติ  การให้Antibioticที่หลอดเลือดเส้นเดิมมากกว่า กรัมขึ้นไป   เจ้าหน้าที่ประสบการณ์น้อย / แทงที่เดิมหลายครั้ง  บางรายเกิดมีอาการระดับ3 -4 ใช้เวลาเป็นสัปดาห์อาการจึงหายและเสี่ยงต่อการฟ้องร้องพยาบาลผู้ดูแลทำให้ขาดขวัญกำลังใจได้ ส่วนหนึ่งรับย้ายจากหอผู้ป่วยการพันผ้าไว้เมื่อเปิดออกพบผิวหนังชื้น /รอยเข็มบวมแดง(ระดับ2-3
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
 สรุปผลงานโดยย่อ            
             ในปี  2553 ทีมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางการพยาบาลผู้ป่วยหนักจึงออกแบบการเฝ้าระวังและใช้กระบวนการพยาบาล ติดตามผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ inflammatoryทุกราย พยาบาลเริ่มตระหนักในการเฝ้าระวัง แพทย์ผู้ดูแลร่วมมือในการเปิดเส้นหลายรายทำ cavafix เด็กเล็กบางรายส่งทำ umbilical cath. ยังพบว่าคงมี Phlebitis แต่ลดลงจากระดับ2-3 เป็นระดับ 1-2
              ปี2554 - 2555  เพิ่มความสำคัญ กำหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะ มีมติกำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน การนิเทศประจำวัน  Quick round  และ   มอบICWNนำเข้าปรึกษา ICN ของโรงพยาบาลเป็นระยะเพื่อผลักดันให้เกิดการเฝ้าระวัง เชิงระบบ


ปี 2556   ICN มีการพัฒนาแบบบันทึกรายงานร่วมกับกรรมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทีมยาเพิ่มมาตรการหลังพบว่ารายที่ใช้ยาในกลุ่มHAD  ป้องกันขณะบริหารยา คือ ใช้การแขวนป้าย HAD เตือนMember /In charge   ใช้ แบบเฝ้าระวัง และCard ยา HAD สีรุ้งติดหน้า Chart เตือน Leader เพื่อเป็นสัญญาณว่าเราต้องช่วยกันดูแล
อัตราการเกิด Phlebitis ระดับ 2  , 3 

2553 2554 2555 2556
13.24 11.3 5.9 5.4

ด้านวิธีปฏิบัติงาน ** มีการพัฒนาระบบแบบบันทึกการเฝ้าระวัง Phlebitis ตั้งแต่ปี 2553 – 2556 **
-   การฉีดยาที่มีความเข้มข้นสูง ควรฉีดช้าๆ มากกว่า 15 นาที  หากเป็นกรณี Drip .ให้ drip มากกว่า 30 นาที – 1 ชั่วโมง
-     ยาประจำชั่วโมง มีความเข้มข้นน้อยและ  มีความเข้มข้นสูงตรงกัน ควรเว้นระยะห่างในการให้ยาโดยเปิดสารน้ำผ่านเส้น
ยาที่มีความเข้มข้นสูงบางตัวที่ไม่เป็น HAD ของโรงพยาบาลได้เน้น เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่น
-    ยาใหม่( ปี2555-2556 ) Levophed 8 mg + 5 % D/W vein drip max
-   Antibiotic: Cloxacillin inj.  Ceftriaxone inj ที่มีขนาด 2 gm ขึ้นไป ให้ยาติดต่อกันในหลอดเลือดเส้นเดิม
-    ยา 7.5% NaHCO3     ยา 10% calcium gluconate
-   สารน้ำเข้มข้น 10% D/W      10% N/2             12.5% D/W           12.5%N/2
-  ปรับปรุง Card  ยาHAD ทั้งรายละเอียด ปรับสีให้เฉพาะรายการ จนครบ 16 รายการ
ด้านผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่น สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เบาหวาน มะเร็ง การตรวจเส้นของผู้ป่วยเพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เช่น ทุก 4 ชั่วโมง และเพิ่มขณะ Check V/S
-  ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงบางรายควรมีการปรึกษาแพทย์ เพื่อทำ Central lineหลีกเลี่ยงการแทงเส้นเดิมซ้ำๆทำให้เกิดการรั่วของยา
เครื่องชี้วัด      อัตราการเกิด Phlebitis ระดับ 2  , 3
บทเรียนที่ได้รับ
              ความร่วมมือกันภายในหน่วยประเมินปัจจัยเสี่ยง จนกระทั่งนำผลลัพธ์เสนออย่างต่อเนื่อง แสดงความพยายามแก้ปัญหา ผลักดันจนเกิดการป้องกันเชิงระบบจากกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย Phlebitis ระดับ 2-3 ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: